Algemene voorwaarden

De voorwaarden waaronder door of vanwege Hordijk & Hamer notarissen, hierna te noemen: Hordijk & Hamer, diensten worden verleend, luiden als hiernavolgend.

1.    De verhouding tussen Opdrachtgever en Hordijk & Hamer wordt ten volle beheerst      door het Nederlands recht.

2.    Uitsluitend Hordijk & Hamer geldt tegenover Opdrachtgever als Opdrachtnemer. De artikelen 7:404 en 7:407, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing.

3.    Hordijk & Hamer is gehouden tot het betrachten van de zorg die bij een door of vanwege haar verleende diensten onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. Hordijk & Hamer staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.

4.    Bij de uitvoering van een opdracht mag Hordijk & Hamer mede één of meer personen betrekken die niet direct of indirect aan Hordijk & Hamer zijn verbonden. Een tekortschieten van zulk een persoon kan alleen aan Hordijk & Hamer worden toegerekend, indien Opdrachtgever aantoont dat de keuze van Hordijk & Hamer van deze persoon niet zorgvuldig is geweest.

5.    Opdrachtgever staat toe dat Hordijk & Hamer en de door of vanwege Hordijk & Hamer bij de uitvoering van een opdracht betrokken personen op de Opdrachtgever en een opdracht van haar betrekking hebbende gegevens, delen met de andere aan Hordijk & Hamer verbonden personen, voor zover dat nodig of nuttig is voor het relatiebeheer.

6.1  Voor de door Opdrachtgever in totaal geleden schade, die rechtens een gevolg vormt van een gebeurtenis of een reeks van met elkaar samenhangende gebeurtenissen waarvoor Hordijk & Hamer rechtens aansprakelijk is, heeft Opdrachtgever recht op een vergoeding, indien Hordijk & Hamer voor die schade enige dekking onder een verzekering geniet, maximaal tot een bedrag gelijk aan de door Hordijk & Hamer te verkrijgen verzekeringsuitkering plus het eigen risico van Hordijk & Hamer onder die verzekering.

6.2  Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Hordijk & Hamer aansprakelijk is.

6.3  Het in de vorige twee alinea’s bepaalde geldt eveneens, indien Opdrachtgever schadevergoeding vordert op grond van een van een ander overgenomen of verkregen recht.

6.4  Indien één of meer derden van Hordijk & Hamer vergoeding van schade vorderen die zij hebben geleden in verband met een door of vanwege Hordijk & Hamer aan Opdrachtgever verleende dienst, zal Opdrachtgever Hordijk & Hamer tegen die vordering of vorderingen en bijkomende kosten vrijwaren, voor Hordijk & Hamer aan de derde of derden meer schade dient te vergoeden dan zij aan Opdrachtgever zou hebben moeten vergoeden indien Opdrachtgever zelf van Hordijk & Hamer vergoeding voor de door de derde of derden geleden schade zou hebben gevorderd.

6.5  Indien zowel de Opdrachtgever als een derde of derden schadevergoeding vorderen van Hordijk & Hamer in verband met een door of vanwege Hordijk & Hamer aan Opdrachtgever verleende dienst, komt de door Opdrachtgever zelf geleden schade niet voor een vergoeding in aanmerking, voor zover het aan de Opdrachtgever te betalen schadebedrag reeds zelf, of na vermeerdering met het aan de derde of derden toekomende schadebedrag, uitgaat boven de in de artikel 6.1 vermelde limiet.

7.    Op de onderhavige voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege Hordijk & Hamer zijn betrokken.

8.    De onderhavige voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.

9.    De rechter in het Arrondissement Overijssel is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen tussen Opdrachtgever en Hordijk & Hamer kennis te nemen, met dien verstande dat Hordijk & Hamer bevoegd blijft Opdrachtgever in rechte aan te spreken voor een rechter die zonder bovenstaande forumkeuze bevoegd zou zijn van geschillen tussen Opdrachtgever en Hordijk & Hamer kennis te nemen.